Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  • SILESIA PAWN STARS s.r.o., IČO: 07452411, se sídlem 28. října 821/269, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  • Osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies.
 1. Provozovatel e-shopu renato.cz jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definovaný níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 2. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:
  • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dále jen "Nařízení")
 1. Účastník je fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.
 2. Účelem je prodej zboží koncovému zákazníkovi (účastníkovi). V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracování Osobních údajů:
  • v rozsahu, v jakém byly poskytnuté v souvislosti s objednávkou produktů Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jako i v souvislosti s uzavřenou smlouvou
  • za účely uvedenými níže v čl. II.

II. Účel a doba zpracování Osobních údajů

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

 1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
 2. osobní údaje budou zpracované po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, stejně jako po dobu trvání smluvního vztahu;
 3. marketingové akce: na účely plnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.
 4. dodržení právního závazku (především účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům, apod.):
 5. daňový doklad bude uchovaný 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracované a uchované po dobu 10 let od roku následujícího po roku, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;
 6. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z chybného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 7. oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
 8. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se tu stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor vedený;
 9. oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních oznámení (plošných nabídek a individuálních nabídek) v souladu s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.
 10. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:
 11. plošné zasílání obchodních nabídek produktů: zasílání všeobecných reklamních oznámení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 12. individuální nabídka: zasílání reklamních oznámení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel nevykonává profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, pokud nejde o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 13. cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies potřebné na zabezpečení fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies není možné vyslovit nesouhlas). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.
 14. Pro účely re-marketingu jsou odevzdávané cookies jiným zpracovatelům jen v případě, že u nich byl udělený souhlas na tento účel, a to s expirační dobou maximálně 500 dní. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné odevzdané cookies u zpracovatele ihned odstranit. Na odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

  III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

  1. Pokud Účastník neposkytne svoje Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nevyhnutelné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
  2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
  3. Účastník je povinný Provozovateli poskytnout jen pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese zodpovednost.
  4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.
  5. Provozovatel je oprávněn odevzdat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních oznámení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací.
  6. Osobní údaje jsou a budou zpracované v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

  IV. Práva Účastníka související se zpracováním osobních údajů

  1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  2. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  3. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  4. na vymazání poskytnutých Osobních údajů;
  5. na omezení zpracování Osobních údajů;
  6. podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů;
  7. právo na přenos osobních údajů na jiného správce;
  8. právo namítat proti zpracování osobních údajů;
  9. právo na odvolání souhlasu.
  10. Účastník může svoje práva podle ods. 1 tohoto článku uplatnit prostřednictvím odkazu uvedeného v patičce e-mailu zaslaného ze strany Provozovatele nebo žádosti zaslané na adresu info@renato.cz
  11. Práva podle ods. 1 tohto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c).
  12. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel vykonává zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, hlavně pokud jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@renato.cz
   • namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@renato.cz, aby Provozovatel zabezpečil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, vykonáním opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce bezodkladně rozhodne a informuje Účastníka. Pokud nevyhoví Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů. Toto ustanovení se netýká oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad na ochranu osobních údajů přímo.
  1. Pokud uplatní Účastník právo podle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od přijetí žádosti Provozovatelem.
  2. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné jen prostřednictvím datové správy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. V žádosti je potřeba uvést e-mailovou adresu, na kterou bude zaslaný ověřovací e-mail na potvrzení totožnosti žadatele.
  3. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., Ods 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslaná z e-mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podaná jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, že žadatel neprokáže svoji totožnost do 14 dní od zaslání verifikačního e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., Ods 1 přijatá.
  4. Provozovatel je oprávněný v případě opakované a neopodstatněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
  5. Záverečná ustanovení
  6. Všechny právní vztahy vznikající při zpracování Osobních údajů se řídí právním pořádkem Slovenské republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizovaný. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.
  7. Dotknutá osoba má právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
  8. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05. 2018.

  Jak můžu změnit, aktualizovat nebo odstranit svoje osobní údaje?

  Zákazníci mohou svoje osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na e-mail info@renato.cz. Zároveň na písemnou žádost budou osobní údaje z databáze vymazané a společnosť SILESIA PAWN STARS s.r.o. je nebude dále zpracovávat.

   

  Co jsou cookies a jak je využíváme?

  Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a ukládá se do počítače nebo mobilního zařízení. Společnost SILESIA PAWN STARS s.r.o. (a/nebo její partneři jako Google, Facebook apod.) používá cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit návštěvu na stránce www.renato.cz. Nepoužíváme je na uložení osobních informací, ani je neposkytujeme třetím stranám.

  Soubory cookies lze odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat, jsou v sekci „Nápověda“ v každém webovém prohlížeči.

   

  Zpět na začátek